NYHETER 2016

HUR MÅR FÖRETAGEN I SVERIGE? VAD SKA MAN BLI FÖR ATT KUNNA FÅ JOBB?VAD VILL SVERIGES FÖRETAGARE? VART ÄR VI PÅVÄG?

Det här är några av frågorna som ni får svar på tisdagen 30/8 klockan 18:30.

Välkomna att lyssna på när olika representanter från näringsliv, företagande och riksdagen ger sin syn på företagande och utbildning i Sverige och mindre kommuner. Hur ser de på det som sker nu och vart är vi på väg? Vad behövs för att få företagen att fungera bra? Vad efterfrågar företagen för att fungera och hur jobbar Forum Flen med företagsfrågor i en liten stad?

Företagande och utbildning är ständigt aktuella frågor precis som hur företag på en liten ort ska kunna arbeta och verka kvar på orten.
Följande föreläsare kommer:

 • Björn Lindgren från Svenskt Näringsliv Södermanland
 • Erik Bengtzboe från Riksdagen – Moderaterna
 • Hannah Larsson från Forum Flen och ägare till Lida gård/Kvalitet häst & hundH

Plats: Café Lida Gård
Tid: Klockan 18.30 – fika fr.o.m. 18,00

Evenemanget är öppen för alla som vill lyssna. Vi bjuder på fika och självklart är detta gratis.

Anmäl er gärna på vår Facebook sida ”Moderaterna i Flen” eller via mail till satu.sundlof@live.se

Flens kommun får kritik från revisorerna

JUNI 2016: "Flens kommun får kritik från KPMG revisorerna för att inte det finns tillräcklig säkerhet inom informationsteknik i kommunen. Rutinerna är utspridda, otillräckliga och gamla och hänger inte med den tekniska utvecklingen. Man lämnar till varje förvaltning att ta hand om informationssäkerheten.

All info finns molnlagrat och kommunen kan inte garantera att uppgifterna är skyddade. Både SKL och datainspektionen tycker att det ska ske en successiv och försiktig övergång för molnbaserade system. För att kunna vara säker på att människors integritet skyddas.

Moderaterna i Flen har ifrågasatt denna snabba och inte helt genomarbetade övergång vid flertal diskussioner och delar revisorernas kritik. En sammanhållen plan ska finnas vilket även revisorerna rekommenderar."

INTERPELLATION.

APRIL 2016
Till: Kommunstyrelsens personalutskotts ordförande Helen Stockow (s)


Den långa sjukfrånvaron fortsätter att öka på ett oroande sätt och det är i Kommuner och landsting som ökningen är markant. Regeringen föreslår att arbetsgivarna ska betala 25% av sjuklönekostnaden från dag 91.

Mina frågor:

 • Hur stor skulle kostnaden ha blivit 2015 för arbetsgivaren Flens kommun om medfinansieringen varit införd dvs om kommunen skulle ha betalat 25% av sjuklönekostnaden från dag 91?
 • Hur många kommunanställda var sjukskrivna på hel/deltid per den 30 mars 2016?


 Lotta Finstorp (m)

INTERPELLATION.

APRIL 2016
Till: Kommunstyrelsens ordförande Jan-Erik Larsson (s)

Den långa sjukfrånvaron fortsätter att öka på ett oroande sätt och det är i Kommuner och landsting som ökningen är markant. Regeringen föreslår att arbetsgivarna ska betala 25% av sjuklönekostnaden från dag 91.

Mina frågor:

 • Hur stor skulle kostnaden ha blivit 2015 för arbetsgivaren Flens kommun om medfinansieringen varit införd dvs om kommunen skulle ha betalat 25% av sjuklönekostnaden från dag 91?
 • Hur många kommunanställda var sjukskrivna på hel/deltid per den 30 mars 2016?


 Lotta Finstorp (m)

Extra stadsbidrag / Moderat Önskelista

MARS 2016: Riksdagen beslutade den 10 december 2015 att godkänna regeringens proposition 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015. Beslutet innebär ett extra tillfälligt statsbidrag om 66,77 miljoner kronor för Flens kommun. Kommunfullmäktige i Flen har fatta beslut om att att avsätta 33,5 miljoner enligt de önskemål som kommit in från de olika förvaltningarna. Vilket innebär att det åerstår ca 33 miljoner för politiskerna att fatta beslut om. 
Fullmäktigegruppen tillsammans med styrelsn har arbetat fram en gedigen önskelista med förslag på åtgärder som pengarna kan användas till. Gruppledarna för respektive parti har kontinuerligt träffats för att stämma av o  och i så fall vilka beröringspunkter det finns i de olika förslagen frånrespektive parti. Pengarna ska förbrukas under 2016 och de åtgärder/insatser som beslutas om får inte medföa driftskostnader framöver.
Fortsättning följer.

INTERPELLATION.

MARS 2016
Till: Kommunstyrelsens ordförande Jan-Erik Larsson (s)

Flyktingkrisens utmaningar kommer att påverka vårt samhälle under lång tid och reformer för jobb och integration är en nödvändighet.
Sverige är ett av världens mest jämställda länder och många nyanlända kommer till Sverige från samhällen där synen på jämställdhet skiljer sig markant från den i Sverige.
Därför är det viktigt att såväl kvinnor som män, får en bra samhällsorientering, så snart som möjligt efter ankomst.
Dessvärre är deltagandet, generellt sett i Sverige, dåligt i den samhällsorientering som finns idag. Av nyanlända inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, under 18 månader eller längre, har endast drygt en tredjedel deltagit i samhällsorientering.

 • Hur ser motsvarande deltagande ut i Flens kommun?
 • Anser kommunstyrelsens ordf att jämställdhetsarbetet bland nyanlända är tillfredsställande idag?
 • Bör fler kvinnor få ta del av arbetsförberedande insatser från kommunen?
 • Hur säkerställer Flens kommun att män och kvinnor ges samma möjlighet till arbetsförberedande insatser i integrationsskedet?


Lotta Finstorp (m)

INTERPELLATION.

MARS 2016
Till: Kommunstyrelsens ordförande Jan-Erik Larsson (s)

Den arbetsmarknadspolitiska åtgärden, sysselsättningsfasen, upphör successivt fr.o.m. 1 februari. Sociala företag, föreningar och organisationer har hittills tagit emot personer som i många fall stått 7-8 år utanför arbetsmarknaden. Men nu avslutar regeringen denna åtgärd, i enlighet med ett vallöfte. Det innebär att de personer, ca 40 000 totalt, samt nya utförsäkrade kommer att erbjudas sysselsättningsplatser i offentlig sektor. Dessa sk extratjänster ska finnas inom vård, skola, omsorg. Varje person ska ha introduktion och handledning på sin arbetsplats och vi vet att kommunens anställda redan nu har en stor arbetsbelastning.

 • Hur har Flens kommun förberett sig för detta?


Lotta Finstorp (m)

INTERPELLATION.

JANUARI 2016
Till: Samhällsbyggnadsnämndens Ordförande Tage Persson (c)
Angående bygglov för skateboardpark

Den 11 januari deltog jag på Jävsnämndens sammanträde. Ärende 2, handlade om bygglov för skatepark på Orresta 2:152. Nämnden har tidigare fått en dragning av processen och utseendet av skateparken, så på detta möte återstod bara att fatta ett formellt beslut om bygglov.
På sittande möte presenteras, till min stora förvåning, nya uppgifter som framkommit på morgonen, och som innebar att ärendet återremitteras av en enig nämnd.

Det framkom att Samhällsbyggnadsförvaltningen/nämnden inte har undersökt om den planerade skateparken inkräktar på konstverket ”Vertikal strävan” enligt konstverkets ritningar. Man har inte hanterat konstnärens upphovsrätt vid en eventuell förändring av platsen, dvs man inte varit i kontakt med konstnären.

Konstverket är ett resultat av ett testamente från Prins Wilhelm/Hovet. Det visar sig också på mötet att inte heller Hovet kontaktats i ärendet.

Frågan om en skatepark i Flens kommun har diskuterats alldeles för länge utan att vi sett någon handling. Nu var vi riktigt nära – men snubblar på målsnöret vilket är oacceptabelt.

 

 • Hur kan det komma sig att man inte tidigare undersökt dessa mycket väsentliga frågor?
 • Ärendet har behandlats i Samhällsbyggnadsnämnden, hur resonerade man då angående just dessa frågor?
 • Hur kommer Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden agera för att hantera ärendet på rätt sätt?


Katarina Lagerstedt (m)

INTERPELLATION.

JANUARI 2016
Till: Kommunstyrelsens ordförande Jan-Erik Larsson (s)
Byte av IT-plattform till ”molnet”, har en riskanalys gjorts?

Enligt den kända tidplanen som finns, ska bytet ske från Windows till Google under slutet av februari. Hur ser tidsplanen ut för installationer, testning och verifiering av verksamhetssystem eller program som ska köras i VDN-lösning? Hur är garantierna för att lokala installationer kommer att fungera där licenser och verksamhetsdata finns på servrar i Flens nuvarande IT-miljö? Hur hanterar man avveckling långsiktigt, så att inga system drabbas av störningar? System där en konvertering ska ske till ”molnetmiljön” måste också hanteras på samma sätt för att säkerställa en kontinuerlig drift.

Lex2
För Lex som ska konverters/flyttas till den nya IT-miljön behövs det också tydliggöras, så att testning och kvalitetssäkring är gjord innan kommunen går i drift i ”molnet”.

Dokumenthantering, Office – Chrome
Hur ser tidplanen ut för att mallar, ska vara konverterade och testade
Projekt där löper över skiftet. Kommer omfattande dokument som innehåller formateringar som tex infogade bilder eller tabeller. Klara konverteringen allt?
Farhågorna om att det blir svårare att kommunicera med allmänhet, konsulter etc. Hur hanteras det?

IT-säkerhet
Hur jobbar IT och förvaltningarna med att göra en bedömning och riskanalys om vilken information (inkl. känslig information) som får ligga/ inte ligga i molnet?. Hur ser detta arbete ut framöver och finns det någon plan för att genomföra en bedömning/riskanalys på förvaltningen/förvaltningarna/berörda verksamheter?

Lisbeth Brevig (m)