NYHETER 2015

INTERPELLATION.

DECEMBER 2015
Till: Kommunstyrelsens ordförande Jan-Erik Larsson (s)

SKL och Kommunsverige är förstås glada över den extra medelstilldelningen som regeringen ger med anledning av flyktingmottagandet. Men nu börjar frågorna komma. Eftersom regeringen hemlighåller beräkningsunderlaget vet få kommuner vad tilldelningen bygger på och hur pengarna får användas. Eftersom det är ett engångsbelopp 2015-2016, för Flens del 66.6 mkr, är det vanskligt att anställa mer personal, trots behov. Dessutom börjar den stora kostnaden för befolkningsökningen, 2017.

 

 • Hur anser kommunstyrelsens ordförande att dessa medel får hanteras?
 • Hur avser Flens kommun göra med tanke på kostnadsutmaningarna framgent?
 • Hur har kommunen säkerställt att rätt summa erhålls?

Lotta Finstorp (m)

INTERPELLATION.

NOVEMBER 2015
Till: Barn- utbildning och kulturnämndens ordförande Roger Tiefensee (c)

Flens Kommunfullmäktige antog under hösten 2013 ett Strategidokument för utveckling av Flens kommunala förskolor, skolor och fritidshem med en ekonomisk satsning på ca 21,7 miljoner, med början 2014 och fram till och med 2019.
Skolprojektet är nu avslutat och, enligt Strategidokumentet, överförs ansvaret för genomförandet av strategierna, uppföljning och eventuell revidering till Barn- utbildning och kulturnämnden och till förvaltningenschef.
Strategidokumentet är ett av Barn- utbildnings och kulturnämndens viktiga styrdokument för att öka måluppfyllelsen i våra verksamheter. I dagsläget ligger nämnden inte i fas med Strategidokumentet av olika anledningar.

 • Varför arbetar inte Barn- utbildning och kulturnämnden mer aktivt med Strategidokumentet t ex uppföljning, och utvärderingar av insatser? Strategidokumentet är stor satsning på ca 21,7 miljoner uppdelade från 2014 till 2019. År 2014 utnyttjade inte nämnden hela det avsatta beloppet. För 2015 finns det cirka 3 miljoner kvar att utnyttja.
 • Är det inte Barn- utbildnings och kulturnämndens ansvar att se till att alla avsatta medel enligt Strategidokumentet används för att öka måluppfyllelsen?
 • Varför följer inte BUK upp att avsatta medel utnyttjas fullt ut?


Katarina Lagerstedt (m)

INTERPELLATION.

NOVEMBER 2015
Till: Kommunstyrelsens ordförande Jan-Erik Larsson (s)

Riksdagens Socialförsäkringsutskott har låtit utvärdera FINSAM dvs finansiell samordning. Genomgående framkom att kunskapen om FINSAM är dålig, trots goda resultat.

 

 • Vad vill Flens kommun som en av ägarna i samordningsförbundet RAR?
 • Hur följer KS och KF upp RARs projekt och resultat?
 • Flens kommun egna mål för sitt ägande och engagemang i RAR?


Lotta Finstorp (m)

INTERPELLATION.

OKTOBER 2015
Till: Socialnämndens ordförande Daniel Ljungqvist (s)

Ett pilotprojekt vid socialtjänsten i Gävle avseende ekonomiskt bistånd, visar att med ett utökat antal handläggare kunde ett stort antal ärenden avslutas.

Gävle kommun anställde fem socialsekreterare som arbetade i ett team och antalet klienter per person halverades. Det innebar att handläggarna fick mer tid för direktkontakter både med bidragstagarna och med varandra. På så sätt fick de större möjlighet att bygga kontaktnät med andra myndigheter, som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Under drygt ett år lyckades teamet avsluta fler än 100 ärenden varav 80 procent hade varit bidragsberoende i över ett år. Av de ärenden som kunde avslutas hjälptes klienter till sjukersättning. 16 procent gick till jobb, bland annat en person som varit försörjningsstödstagare i 18 år.
Projektet visar att Gävle kommun sparade cirka 6 miljoner kronor genom att anställa flera socialsekreterare. Det visar också att människor kan komma ur sitt bidragsberoende när det finns mer tid och hjälp med myndighetskontakter. Många var kvalificerade för sjukersättning under hela den tid de var klienter hos socialtjänsten och de borde förstås ha slussats till Försäkringskassan mycket tidigare. Det är uppenbart att alltför många klienter per handläggare är negativt för den kommunala ekonomin, för den enskilde och utgör ett stort arbetsmiljöproblem för socialsekreterarna.

Mina frågor är därför:

 • Hur ser socialnämndens ordförande på projektet i Gävle?
 • Skulle det vara intressant för Flens del?
 • Hur vill den politiska majoriteten minska antalet försörjningsstödstagare i Flens kommun?


Lotta Finstorp (m)

Budgetarbete

SEPTEMBER 2015: Det pågå ett intensivt abete med budgeten för 2016, fullmäktigegruppen tillsammans med föreningens styrelse har ett par gånger träffats för att diksutera fram de förlsag som moderaterna vill lägga i budgeten. Fullmäktigegruppen har sedan efter övervägande valt att gå vidare med ett par av dessa områden inför budgetarbetet. Satsningarna kommer att på budget-fullmäktige presenteras som särskilda uppdrag till specifik nämnder.
Så snart arbetet är färsigt och i lagom tid innan fullmäktigemötet det 24 september kommer vi släppa våra förslag till press,övriga partigrupper och våra medlemmar.

VAD ÄR PÅGNG NU?

SEPTEMBER 2015: Kort efter att sommaren tog slut och vardgsrutinerna åter var på plats startade det intensiva budgetarbetet. Detta år har både fullmäktigegruppen ocg styrelsen jobbat tillsammans för att plocka fram de bästa förslagen som Moderaterna i Flen vill lägga som sina budgetförslag.  Utifrån gruppernas diskussioner har fullmäktigegruppen efter övervägande valt att gå vidare med ett par områden inför budgetarbetet. Satsningarna kommer att på budget-fullmäktige presenteras som särskilda uppdrag till specifik nämnder.
Så snart arbetet är färdigt och i lagom tid innan fullmäktigemötet det 24 september kommer vi släppa våra förslag till press,övriga partigrupper och våra medlemmar.

INTERPELLATION.

JULI 2015
Till: Kommunstyrelsens ordförande Jan-Erik Larsson (s)
Många nyanlända har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden trots att många är välutbildade. Situationen i Flen är tyvärr inget undantag.
2007 genomförde Alliansregeringen en reform som gör det möjligt för arbetsgivare att få upp till 80% av sina kostnader betalda av staten, om arbetsgivaren anställer en nyanländ person. Instegsjobben är individanpassade och det krävs att arbetet kombineras med studier i svenska.
Dessvärre använder de största arbetsgivarna - kommunerna - denna anställningsform i liten utsträckning.

Mina frågor är därför:

 • Har Flens kommun egna i stegsjobb?
 • Om ja, hur många? Finns det målsättning för flera i närtid?


Lotta Finstorp (m)

OPPOSITIONSRÅDET HAR ORDET.

JUNI 2015: Jag träffade vårt oppositionsråd Thomas Norander för en summering av vårens arbete och diskutera vad som väntas efter sommaren. Han beskriver hur moderaterna i Flen förhandlade hårt om nämndplatserna efter valet, ett arbete som resulterade i att vi idag har samtliga 1:e vice ordförande platser i alla nämnder såväl som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen vilket ger goda
förutsättningar för att påverka politiken. Från den 19 januari har kommunen ny såväl förvaltnings- som politisk organisation, ett gediget arbete där moderaterna har haft stort inflytande. I skolfrågan har majoriteten fortfarande inte kommit med några besked vad gäller hur skolstrukturen ska formas och rapportering väntas nu först i december. Inför hösten står den stora utmaningen med regionfrågan högt upp på agendan där måste Flen ta ställning till vilka kommuner vi vill samarbeta med, diskussioner är påbörjade och arbetet kommer under hösten utvecklas. Thomas ser också med spänning framemot när den nya majoriteten för första
gången ska agera gemensamt. /Emma Dahlin, ordförande

Ulf Kristersson till årsmötet..

MARS 2015: Ulf Kristersson var inbjuden till att tala på årsmötet för Flensbygdens Moderater i mars, då strul uppstod med SJ kunde Ulf dessvärre inte komma. Per telefon lovade han att besöka vår lokala förening en annan gång för att tala, en medlemskväll kommer att arrangeras av styrelsen.

POLITIKER-LÖRDAG 14 februari 2015

FEBRUARI 2015: Under lördagen träffades alla fullmäktigeledamöter, nämndordförande, ledamöter samt ersättare för att tala om hur arbetet skall bedrivas de kommande åren. Vi börjande snickra på en strategi och framtida arbetsstrukturer.

Hallå där, Katarina Lagerstedt

JANUARI 2015: Katarina Lagerstedt och Moderaterna i Flen håller fast vid de kompromissbeslut, initierat av Moderaterna, som fattades i Flens fullmäktige före jul. Då beslutades att djupare analyser ska göras innan beslut tas om Ekbackens skola i Sparreholm och Kyrkskolan i Mellösa.

På arbetsutskottet i Barn-och utbildningsnämnden presenterades ett förslag om att lägga ner Ekbackens skola. Beslutet innebar att enbart Barn- och utbildningsnämnden skulle fatta beslutet. Ett sådant beslut som går helt emot Moderaternas linje dvs fördjupade analyser och att besluten skall fattas av Kommunfullmäktige.

- Vi Moderater har beslutat att vara positiva till båda friskoleansökningarna. Europaskolan har lämnat in ansökan om att få öppna i Malmköping och Sparreholms bygderåd har ansökt om att starta friskola, om den kommunal skolan stängs.

-Vi Moderater ställer oss givetvis positiva till friskolor då vi värnar om valfriheten att själv välja vart man vill gå i skola, dvs det fria skolvalet. Statistik visar att kommuner med en blandning av kommunala skolor och friskolor uppnår bäst resultat.

-Fokus måste vara att erbjuda hög kvalitét på utbildningen, driftformen är för oss Moderater sekundär, avslutar Katarina sin kommentar.